Zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego - Podstrefa Kostrzyn - 17.07.2017r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości, położonych w obrębie nr 7 Zatorze Fabryczne miasta Kostrzyn nad Odrą, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek:

  • 63/29 o pow. 1,7134 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00020693/5,
  • 122/14 o pow. 0,7407 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00018774/0.

Nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym działki 63/29 położona jest na terenie Kompleksu nr 1 Podstrefy Kostrzyn Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym działki 122/14 zabudowana jest częściowo betonową drogą wewnętrzną- stanowi ul. Energetyków i położona jest poza obszarem objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą nr XLIV/360/98 z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą):

  • działka oznaczona nr ewidencyjnym 63/29 położna jest w granicach terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrociepłowni (symbol planu EC). Przedmiotowa działka znajduje się w terenie zagrożonym powodzią.
  • działka oznaczona nr ewidencyjnym 122/4 przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną (symbol planu KW). Przedmiotowa działka znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią (woda 1% stuletnia).

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 63/29 i 122/14, zgodnie z ustaleniami Uchwały nr XX/153/2016  Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 02.08.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą, nie są położone w obszarze rewitalizacji.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 63/29 i 122/14 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu zatwierdzonym przez Starostę Gorzowskiego oraz nie są objęte decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, wydawaną przez Starostę Gorzowskiego na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

W stosunku do nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 122/14 Gminie Kostrzyn nad Odrą przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.).

Działka nr 63/29 ma dostęp do drogi publicznej- ul. Asfaltowa przez działki o nr ewid. 122/14 (będącej przedmiotem sprzedaży), 122/8 i 122/1 (KW nr GW1S/00018774/0), położone w obrębie 7 Zatorze Fabryczne miasta Kostrzyn nad Odrą, stanowiące własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Działka oznaczona nr ewid. 122/14 ma dostęp do drogi publicznej –ul. Asfaltowa przez działki nr 122/8 i 122/1. Na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 63/29 i 122/14  ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu przez działki o nr ewid. 122/8 i 122/1.

Opisane nieruchomości stanowią własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 63/29 i 122/14 nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przez działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 122/14 przebiega sieć energetyczna, gazowa i teletechniczna. Nad działką przebiega linia wysokiego napięcia.

Przez działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 63/29 przebiega sieć energetyczna (przy granicy z działką oznaczoną nr ewidencyjnym 56).

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 984.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym:

  • działka nr 63/29 o pow. 1,7134 ha - cena brutto 615.000,00 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych). Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%,
  • działka nr 122/14 o pow. 0,7407 ha wraz z betonową drogą - cena brutto 369.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości objętych przetargiem do dnia 21.08.2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu; oferta powinna zawierać cenę oraz krótki opis planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości,
  • wpłacenie wadium w kwocie 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 20.08.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 63/29 i 122/14 wymaga zaakceptowania przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w sprawie wyboru nabywcy działek nr 63/29 i 122/14. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 122/14 prawa pierwokupu, przysługującego Miastu Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, przerwania przetargu na każdym etapie lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.