Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Słubice - 07.04.2017r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2037) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

mającego na celu:

  1. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

  1. sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,0139 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/11, położonej w obrębie 10 Świecko gmina Słubice, na terenie Podstrefy Słubice Kompleks nr 2. Działka oznaczona nr ewid. 7/11 będąca własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., objęta jest KW nr GW1S/00032080/2 w Sądzie Rejonowym w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych - GW1S.

 

1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

2. Wysokość, forma i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego".

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2037).

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunku IBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

5. Oferty z dopiskiem „Przetarg łączny Podstrefa Słubice Kompleks nr 2” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 08.05.2017 r., do godz. 10.00.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2017 r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat przetargu łącznego i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl