Zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego-Podstrefa KostrzynKostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4/38, o  pow. 0,8878 ha, położonej w obrębie 3 Forty miasta Kostrzyn nad Odrą na terenie Kompleksu 3 Podstrefy Kostrzyn Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla działki nr 4/38 Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00005023/7.

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W stosunku do opisanej nieruchomości Miastu Kostrzyn nad Odrą przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.).

Przez działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 4/38  przebiega sieć magistralna wodociągowa 2x400 stanowiąca własność Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. W umowie przeniesienia prawa własności nieruchomości ustanowiona zostanie na działce 4/38 nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oraz każdoczesnego właściciela sieci magistralnej wodociągowej.

Działka nr 4/38 ma dostęp do drogi publicznej przez działki o nr ewid. 4/16 (KW nr GW1S/00020262/5) i 4/13 (KW nr GW1S/00019936/1) położone w obrębie 3 Forty miasta Kostrzyn nad Odrą, stanowiące własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 4/38 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu przez działki o nr ewid. 4/16 i 4/13.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/360/98 z dnia 18.06.1998r. działka nr 4/38 położona jest w granicach terenów przemysłu, składów, budownictwa usług rzemieślniczych, obsługi komunikacji samochodowej, usług innych (symbol planu 2 PSB, UR, UI, KS). Działka znajduje się w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody.

Działka nr 4/38 ma dostęp do infrastruktury technicznej będącej własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Nabywca działki 4/38 zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 602.700,00 zł (słownie: sześćset dwa tysiące siedemset złotych). Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości objętej przetargiem wraz z opisem planowanego na niej przedsięwzięcia do dnia 19.04.2017r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu,
  • wpłacenie wadium w kwocie 60.200,00  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 18.04.2017r.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Sprzedaż działki nr 4/38 wymaga zaakceptowania przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w sprawie wyboru nabywcy działki nr 4/38.

W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Miastu Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, przerwania przetargu na każdym etapie lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.