Zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego - Podstrefa Nowa Sól - 09.01.2017 r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 3,0131 ha, położonych w obrębie nr 6 miasta Nowa Sól na terenie Kompleksu 1 Podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składających się z nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi działek:

 • 14/4 o pow. 0,3061 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00058487/3,
 • 14/12 o pow. 1,6851 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00054964/3,
 • 17 o pow. 1,0219 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00058489/7.

Opisane nieruchomości stanowią własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

W stosunku do opisanych nieruchomości Gminie Nowa Sól - Miasto przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.).

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 14/12 i 17 nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przez działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 14/4 przebiegają sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością KSSSE. W umowie przeniesienia prawa własności nieruchomości ustanowiona zostanie na działce 14/4 nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz każdoczesnego właściciela sieci kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli NR LIV/368/2006 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól – strefa przemysłowa):

 • działka oznaczona nr ewidencyjnymi 14/12 położna jest na terenie oznaczonym symbolem P, U - teren zabudowy produkcyjno-usługowej, obejmujący projektowaną zabudowę funkcji przemysłowej związanej z lokalizacją obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o powierzchni zabudowy kubaturowej do 90% powierzchni jednostki terenu planu; jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na terenie dopuszcza się lokalizację: usług, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb,
 • działka oznaczone nr ewidencyjnym 17 położna jest na terenie oznaczonym symbolem P, U oraz fragmentem ZI. P,U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej, obejmujący projektowaną zabudowę funkcji przemysłowej związanej z lokalizacją obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o powierzchni zabudowy kubaturowej do 90% powierzchni jednostki terenu planu; jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na terenie dopuszcza się lokalizację: usług, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb; ZI – tereny zieleni izolacyjnej, obejmujące tereny zieleni niskiej z dopuszczeniem realizacji urządzeń i bocznic kolejowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i dróg publicznych lub dojazdowych, dopuszcza się włączenie terenu jednostki do sąsiadujących terenów inwestycyjnych.
 • działka oznaczona nr ewidencyjnym 14/4 położna jest na terenie oznaczonym symbolem ZI – tereny zieleni izolacyjnej, obejmujące tereny zieleni niskiej z dopuszczeniem realizacji urządzeń i bocznic kolejowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i dróg publicznych lub dojazdowych, dopuszcza się włączenie terenu jednostki do sąsiadujących terenów inwestycyjnych.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 2.980.720,50 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 50/100), w tym:

 • działka nr 14/4 o pow. 0,3061 ha - cena brutto 150.552,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%,
 • działka nr14/12 o pow. 1,6851 ha - cena brutto 1.761.772,05 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 05/100) Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%,
 • działka nr 17 o pow. 1,0219 ha - cena brutto 1.068.396,45 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 45/100) Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości objętych przetargiem do dnia 31.01.2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu,
 • wpłacenie wadium w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 grosze) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 30.01.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a umowa przeniesienia własności nieruchomości – niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym Prezydent Miasta Nowa Sól zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Nowa Sól – Miasto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.