Zaproszenie do rokowań - Podstrefa Słubice - 15.11.2016r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2037) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Słubice Kompleks nr 1.

 

1. Ogłoszenie jest skierowane do przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do nieruchomości (w szczególności własność lub użytkowanie wieczyste lub najem lub dzierżawa lub leasing) położonych na terenie K-S SSE w Podstrefie Słubice Kompleks nr 1, albo tych, którzy wiarygodnie uprawdopodobnią możliwość uzyskania takiego tytułu prawnego.

2. W rokowaniach mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, o których mowa w pkt. 1, zamierzający prowadzić na terenie K-S SSE działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 465) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 113, poz. 940)

3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

4. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2037).

5. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań" można otrzymać codziennie, oprócz sobót
i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunku IBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

6. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Słubice Kompleks nr 1” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 12.12.2016 r., do godz. 10.00.

7.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016 r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl