OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamówienie na kompleksową organizację i realizację wydarzenia o charakterze konferencyjnym pn. "20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim"ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu udzielania zamówień w K-S SSE S.A.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie na kompleksową organizację i realizację wydarzenia o charakterze konferencyjnym pn. „20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim”

Nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 9)

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Adres pocztowy: UL. ORŁA BIAŁEGO 22 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

Kod pocztowy: 66-470

Województwo: LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:

Nd.                            

E-mail:

Nd.

Adres internetowy: www.kssse.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

osoba prawna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zamówienie na kompleksową organizację i realizację wydarzenia o charakterze konferencyjnym pn. „20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim”

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                       

Dostawy                                  

Usługi                                   

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

Wydarzenia pn. „20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim”, które odbędzie się 27 maja 2024 w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie

Okres w miesiącach …… lub dniach…….

lub

data rozpoczęcia od dnia podpisania umowy zakończenia 27 maja 2024

III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg/ inne                         

Zapytanie ofertowe              

Negocjacje                     

IV: KRYTERIA I WYMAGANIA

IV.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamówienie skierowane do jednego wykonawcy na podstawie Na podstawie §8a ust. 1 i 3 „Regulaminu udzielania zamówień w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.” obowiązującego od dnia 21 kwietnia 2023 r.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Nd.

V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

V.1) ZAMÓWIENIE NIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

V.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT (data; godzina)

Nd.

V.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. Oferta winna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasada reprezentacji.
  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

Nd.

V 4) NEGOCJACJE/AUKCJE ELEKTRONICZNE

Dopuszcza się  przeprowadzenie negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi oferentami na zasadach:

Nd.

V.5) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

11.04.2024