Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego ? Kostrzyn nad Odrą- 09.11.2023r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4/59 o powierzchni 1,9692 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Forty miasta Kostrzyn nad Odrą. 

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 4/59 o powierzchni 1,9692 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Forty miasta Kostrzyn nad Odrą, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1S/00020617/9. Nieruchomość nie jest położona w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalne Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/246/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30.06.2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sportowa, Prosta-II w Kostrzynie nad Odrą, działka oznaczona nr ewidencyjnym 4/59 położona jest w obszarze określonym jako: „Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczona na rysunku planu symbolem 4.U/P.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 4/59 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu poprzez działki nr 4/53 i 4/16 objęte księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach nr GW1S/00020262/5, oraz poprzez działkę 4/13 objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach nr GW1S/00019936/1, będące własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość ma możliwość przyłączenia do infrastruktury technicznej będącej własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

II. Cena, wadium.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 1.622.817,72 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych 72/100), tj. netto 1.319.364,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 303.453,72 zł (słownie: trzysta trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote 72/100). 

2. Wadium wynosi 162.300,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

-  żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

-  oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

-  oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

-  nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 09.11.2023r. do godziny 9:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą- działka 4/59". 

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:  

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. wpłacenie wadium w kwocie 162.300,00 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001) w terminie do dnia 08.11.2023r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą działka 4/59". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

 

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”- obowiązujące od 27.08.2019r., przed przystąpieniem do przetargu, które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

  1. cena,
  2. sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 24.10.2023r. do 08.11.2023 r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801 

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 4/59 (uchwała nr 18/2023 z dnia 17.10.2023 r.).

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Kostrzyn nad Odrą zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.  

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl