Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Suchy Las - 18.11.2022r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonych numerami ewidencyjnym działek: 112/12, 112/14, 112/16, 112/18, 112/19, 112/20, 125/13 o powierzchni łącznej 29,4973 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Złotkowo, gmina Suchy Las.

I. Przedmiotem sprzedaży jest :

1. nieruchomość gruntowa oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 112/12, 112/14, 112/16, 112/18, 112/19 o łącznej powierzchni 23,9763 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Złotkowo, gmina Suchy Las, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1A/00078755/3,

2. nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 112/20 o powierzchni 5,3267 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Złotkowo, gmina Suchy Las, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00358054/1,

3. nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 125/13 o pow. 0,1943 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Złotkowo, gmina Suchy Las, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00358055/8.

Działki 112/14, 112/16, 112/19, 112/20, znajdują się w bezumownym użytkowaniu na cele rolnicze. Nabywca nieruchomości samodzielnie i na własny koszt podejmie działania w celu objęcia przedmiotu niniejszego przetargu w posiadanie oraz z powyższego tytułu nie będzie wnosił w przyszłości wobec Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. żadnych roszczeń.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie,  w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”, przyjętego Uchwałą nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17.12.2015r., ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.12.2015r- poz. 8912, nieruchomości położone są:

- działka o nr ewid. 112/12 częściowo w granicach terenu zieleni naturalnej (2Z, 3Z), częściowo w granicach terenu wód powierzchniowych śródlądowych (3WS),

- działka o nr ewid. 112/14 częściowo w granicach terenu zieleni naturalnej (4Z, 5Z, 6Z, 7Z), częściowo w granicach terenu wód powierzchniowych śródlądowych (4WS), częściowo w granicach terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (4P/U),

- działka o nr ewid. 112/16 częściowo w granicach terenu zieleni naturalnej (10Z, 11Z), częściowo w granicach terenu wód powierzchniowych śródlądowych (6WS), częściowo w granicach terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (5P/U, 6P/U), częściowo w granicach terenu dróg publicznych dojazdowych (5KDD),

- działka o nr ewid. 112/18 w granicach terenu zieleni naturalnej (3Z),

- działka o nr ewid. 112/19 częściowo w granicach terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (7P/U), częściowo w granicach terenu zieleni naturalnej (8Z, 9Z), częściowo w granicach terenu wód powierzchniowych śródlądowych (5WS),

- działka o nr ewid. 112/20 częściowo w granicach terenu zieleni naturalnej (10Z, 11Z), częściowo w granicach terenu wód powierzchniowych śródlądowych (6WS), częściowo w granicach terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (5P/U, 6P/U),

- działka o nr ewid. 125/13 w granicach terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (4P/U).

Działki oznaczone nr ewid. 112/12, 112/14, 112/16, 112/18, 112/19, 112/20, 125/13 nie znajdują się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu, ani decyzją Starosty Poznańskiego, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach.  

Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu posiadając dostęp do drogi publicznej:

- działki numer 112/12, 112/14, 112/16, 112/20 – posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Pasieka w Złotkowie (wg planu zagospodarowania 3KDD),

- działka numer 112/18 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez 1KDL do drogi powiatowej P2400 (wg planu zagospodarowania 1KDG),

- działka numer 112/19 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez 1KDL do drogi powiatowej P2400 (wg planu zagospodarowania 1KDG),

- działka numer 125/13 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę gminną numer 120/2 do drogi gminnej publicznej ulica Pasieka w Złotkowie (wg planu zagospodarowania 3KDD),

Na działkach 112/14, 112/19, 112/20 znajdują się stanowiska archeologiczne:

- na działce numer 112/14 zewidencjonowane stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków pod numerem AZP 50-26/94,

- na działce numer 112/19 zewidencjonowane stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków pod numerem AZP 50-26/238,

-na działce numer 112/20 zewidencjonowane stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków pod numerem AZP 50-26/95.

Na terenie działek 112/12, 112/14, 112/16, 112/20 występuje rów melioracyjny zakryty rurociągiem na działkach 112/12, 112/14. Działki 112/12, 112/18 graniczą od strony zachodniej z rowem melioracyjnym (działka nr 114/1). Na terenie działek numer 112/18 oraz 125/13 brak jest urządzeń melioracji wodnych.

Na przedmiotowych działkach nie występują cieki naturalne oraz inne urządzenia wodne będące w administracji PGW Wody Polskie.

Przez nieruchomości gruntowe będące przedmiotem sprzedaży przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN.

W księdze wieczystej nr PO1A/00078755/3 prowadzonej dla działek ozn. nr ewid. działek 112/12, 112/14, 112/16, 112/18, 112/19, w dziale III, wpisane są ograniczone prawa rzeczowe- wpisy te nie dotyczą działek objętych niniejszą księgą wieczystą.

W księdze wieczystej nr PO1P/00358055/8 prowadzonej dla działki nr 125/13, w dziele III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe- odpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu, ustanowiona na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

W księdze wieczystej nr PO1P/00358054/1 prowadzonej dla działki 112/20, w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - wpis ten nie dotyczy działki objętej niniejszą księgą wieczystą.  

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla Gminy Suchy Las  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1899 z póź.zm.). oraz dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 514 z póź.zm.)

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. Cena, wadium.

1. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 44.590.990,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), tj. netto 37.205.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych), w tym VAT 23% w kwocie 7.385.990,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), przy czym:

 • Działki nr 112/12, 112/14, 112/16, 112/18,112/19 o łącznej powierzchni 23,9763 ha, netto 30.241.360,00 zł, brutto 36.279.927,20 zł, z czego:
  - powierzchnia 20,8155 ha- grunty przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P/U), tereny dróg publicznych dojazdowych ( KDD),  netto 26.254.640,00 zł, brutto 32.293.207,20 zł, w tym VAT 23% w kwocie 6.038.567,20 zł,
  - powierzchnia 3,1608 ha- grunty przeznaczone pod tereny zieleni naturalnej (Z), grunty przeznaczone pod tereny wód powierzchniowych śródlądowych (WS), netto 3.986.720,00 zł, zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • Działka nr 112/20 o powierzchni 5,3267 ha, netto 6.718.570,00 zł, brutto 8.009.626,70 zł, z czego:
  - powierzchnia 4,4504 ha- grunty przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P/U), netto 5.613.290,00 zł, brutto 6.904.346,70 zł, w tym VAT 23% w kwocie 1.291.056,70 zł
  - powierzchnia 0,8763 ha- grunty przeznaczone pod tereny zieleni naturalnej (Z), grunty przeznaczone pod tereny wód powierzchniowych śródlądowych (WS), netto 1.105.280,00 zł, zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • Działka nr 125/13 o powierzchni 0,1943 ha - grunty przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P/U), netto 245.070,00 zł, brutto 301.436,10 zł, w tym VAT 23% w kwocie 56.366,10 zł

2. Wadium wynosi 4.459.100,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy. 

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem do dnia 18.11.2022r. do godziny 09:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony- Suchy Las- działki 112/12, 112/14, 112/16, 112/18, 112/19, 112/20, 125/13”

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Wpłacenie wadium w kwocie 4.459.100,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001), w terminie do dnia 17.11.2022r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Suchy Las- działki 112/12, 112/14, 112/16, 112/18, 112/19, 112/20, 125/13”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2022r. o godz. 9:30 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 03.11.2022r. do 17.11.2022r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 112/12, 112/14, 112/16, 112/18, 112/19, 112/20, 125/13 (uchwała nr 21/2022 z 27.10.2022r.).

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Burmistrz Suchego Lasu zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego dla Gminy Suchy Las na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa) albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki