Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Skwierzyna - 19.07.2022r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/53, 514/56, 514/57, 514/60  o łącznej powierzchni 12,8120 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skwierzyna-3, gmina Skwierzyna.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 514/39 (1,5002 ha), 514/40 (1,4526 ha), 514/47 (1,6462 ha), 514/48 (2,2354 ha), 514/53 (0,6815 ha), 514/56 (2,1868 ha), 514/57 (1,8356 ha), 514/60 (1,2736 ha)  o łącznej powierzchni 12,8120 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Skwierzyna-3, gmina Skwierzyna,  dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00056077/7.

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/171/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 08.07.2008r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 81 poz. 1302 z dnia 28.07.2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna:

- teren działek o nr 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/60 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „P,U2”- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej,

- teren działki nr 514/53 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „KDW1”-drogi dojazdowe wewnętrzne.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem „KDW1” i „KDW2” dopuszcza się włączenie do terenów przyległych i realizację zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami jak dla jednostek oznaczonych symbolami „P,U”- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, pod warunkiem zapewnienia dróg wewnętrznych dla wydzielanych działek budowlanych.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna, uchwalonym Uchwałą Nr XLII/310/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10.11.2021r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 16.11.2021r. poz. 2368 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna  teren działek o nr 514/56 i 514/57 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „PU”- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

3. Działki oznaczone nr ewid. 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/53, 514/56, 514/57, 514/60 nie są objęte Uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji zastrzegającego prawo pierwokupu na rzecz gminy Skwierzyna oraz nie są położone w specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonej zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.485).

4. Dla działek oznaczonych nr ewid. 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/53, 514/56, 514/57, 514/60 nie został sporządzony Uproszczony Plan Urządzenia Lasu ani Inwentaryzacja stanu lasu, na podstawie której wydano by decyzję, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach, wydawaną przez Starostę Międzyrzeckiego.

5. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/53, 514/56, 514/57, 514/60  posiada dostęp do drogi publicznej  (działka nr 514/37).

6. W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla Gminy Skwierzyna  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1899 z póź.zm.). oraz dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 514 z póź.zm.)

7. Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. Cena, wadium.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 5.596.500,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) tj. netto 4.550.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 1.046.500,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych).
  2. Wadium wynosi 559.650,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem do dnia 19.07.2022r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony- Skwierzyna- działki 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/53, 514/56, 514/57, 514/60 ".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. wpłacenie wadium w kwocie 559.650,00 zł  (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001), w terminie do dnia 18.07.2022r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Skwierzyna- działki 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/53, 514/56, 514/57, 514/60". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2022r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 04.07.2022r. do 18.07.2022r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 12,8120 ha, składającej się z działek 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/53, 514/56, 514/57, 514/60 (uchwała nr 04/2022 z 25.05.2022r.).

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Skwierzyny zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego dla Gminy Skwierzyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa) albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki