Zaproszenie do II przetargu pisemnego nieograniczonego - Podstrefa Gorzów Wlkp. Kompleks nr 1 - 14.04.2022r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do II przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 369/1 o pow. 0,5002 ha, stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp., na terenie Podstrefy Gorzów Kompleks nr 1 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 369/1 o pow. 0,5002 ha, stanowiąca własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położona w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp., na terenie Podstrefy Gorzów Kompleks nr 1 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00076055/7.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23.03.2005r. (Uchwała XLVIII/519/2005), nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską a Chróścikiem. Działka nr 369/1 wchodzi w obszar o  symbolu 5P, UC – tereny działalności produkcyjnej, składów, magazynów, hurtowni, usług komercyjnych, usług komunikacyjnych, zakładów drobnej wytwórczości oraz w niewielkiej części w obszar oznaczony symbolem KDL- droga publiczna, lokalna, gminna.

Działka oznaczona nr ewid.  369/1 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie wydano w stosunku do niej decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Przez działkę nr 369/1 przebiega sieć gazowa, energetyczna, wodna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

Działka oznaczona nr ewid. 369/1 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Mosiężna.

II. Cena, wadium.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 418.200,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście złotych) tj. netto 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 78.200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych).

2. Wadium wynosi 41.820,00 .

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

-  oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 14.04.2022r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "II Przetarg pisemny nieograniczony- Gorzów Wlkp. działka nr 369/1”.

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a)   imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b)   dowód wniesienia wadium;

c)   datę sporządzenia oferty;

d)   wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e)   krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f)    wskazanie oferowanej ceny netto;

g)   oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h)   oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i)    podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j)    odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k)   zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Wpłacenie wadium w kwocie 41.820,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001) w terminie do dnia 13.04.2022r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na II przetarg pisemny nieograniczony- Gorzów Wlkp. dz. nr 369/1”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1.Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2.Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV.  Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V.  Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 30.03.2022r. do 13.04.2022r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801, mail: kaszuba@kssse.pl

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 16/2011 z dnia 06.06.2011 roku na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnymi działki 369/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp.

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego dla Miasta Gorzów Wlkp. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki