Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Kostrzyn nad Odrą Kompleks nr 2 - 04.03.2022r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonych numerami ewidencyjnym działek: 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 o powierzchni łącznej 25,2877 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Osiedle Drzewice m. Kostrzyn nad Odrą.

I. Przedmiotem sprzedaży jest :

1. nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1325/11 o powierzchni 18,5749 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Osiedle Drzewice m. Kostrzyn nad Odrą, na terenie Podstrefy Kostrzyn Kompleks nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1S/00024505/9,

2. nieruchomość gruntowa oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 o łącznej powierzchni 6,7128 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Osiedle Drzewice m. Kostrzyn nad Odrą, nie objęta statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1S/00016503/6.

Działki 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, znajdują się w bezumownym użytkowaniu na cele rolnicze. Nabywca nieruchomości samodzielnie i na własny koszt podejmie działania w celu objęcia przedmiotu niniejszego przetargu w posiadanie oraz z powyższego tytułu nie będzie wnosił w przyszłości wobec Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. żadnych roszczeń.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą nr XXVII/200/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23.02.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą,  działki oznaczone nr ewidencyjnymi 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 położone są w granicach terenu zabudowy produkcyjnej- symbol planu P1.  

Działki oznaczone nr ewid. 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 nie znajdują się w obszarze rewitalizacji, nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu, ani decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach, wydawaną przez Starostę Gorzowskiego na podstawie inwentaryzacji stanów lasów.

Działki 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 posiadają dostęp do drogi publicznej - drogi gminnej nr 101423F- ul. Namyślińska poprzez działki nr 1325/20, 1325/9, 62, stanowiące własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Na rzecz każdoczesnego właściciela działek 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12  ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu poprzez działki numer 1325/20 (księga wieczysta nr GW1S/00024505/9), 1325/9, 62 (księga wieczysta GW1S/00016503/6).

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. Cena, wadium.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 21.772.709,70 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięć złotych 70/100), tj. netto 17.701.390,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 4.071.319,70 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 70/100)
  2. Wadium wynosi 2.177.271,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.   złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem do dnia 04.03.2022r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby            K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem                "I Przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą- działki 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a)   imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b)   dowód wniesienia wadium;

c)   datę sporządzenia oferty;

d)   wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e)   krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f)    wskazanie oferowanej ceny netto;

g)   oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h)   oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i)    podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j)    odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k)   zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. wpłacenie wadium w kwocie 2.177.271,00 zł  (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001), w terminie do dnia 03.03.2022r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą działki 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1.Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2.Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2022r. o godz.11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

IV. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 16.02.2022r. do 03.03.2022r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 1325/11, 1325/1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (uchwała nr 18/2011 z 06.06.2011r.). Działka 1325/11 powstała w wyniku podziału działki 1325/7, na której zbycie została udzielona wyżej wymieniona zgoda.

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Kostrzyn nad Odrą zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki