Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Kostrzyn nad Odrą Kompleks nr 2 - 04.11.2021r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1325/17 o powierzchni 9,4653 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Osiedle Drzewice m. Kostrzyn nad Odrą, na terenie Podstrefy Kostrzyn Kompleks nr 2 K-S SSE.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1325/17 o powierzchni 9,4653 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Osiedle Drzewice m. Kostrzyn nad Odrą, na terenie Podstrefy Kostrzyn Kompleks nr 2 K-S SSE, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1S/00024505/9.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą nr XXVII/200/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23.02.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą,  działka oznaczona nr ewidencyjnym 1325/17 położona jest w granicach terenu zabudowy produkcyjnej- symbol planu P1.  

Działka oznaczone nr ewid. 1325/17 nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, ani decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach, wydawaną przez Starostę Gorzowskiego na podstawie inwentaryzacji stanów lasów.

Dostęp do drogi publicznej dla działki ozn. nr ewid. 1325/17 poprzez drogę dojazdową KN4, położoną na działkach ozn. nr ewid. 85/1, 1325/4, 1325/5, 1325/8, 1325/10, 1266/11, 1266/12 i 1266/17, położonych w obrębie 0001 Osiedle Drzewice m. Kostrzyn nad Odra stanowiących własność Powiatu Gorzowskiego w gospodarowaniu Zarządu Powiatu. Droga dojazdowa KN4 przebiega od skrzyżowania z publiczną drogą powiatową nr 1382F-ul. Szumiłowska do skrzyżowania z drogą gminną nr 101423F- ul. Namyślińska (dz. nr ewid. 3/2) i dalej (przez działki 85/1, 1325/4, 1325/5, 1325/8, 1325/10, 1266/11, 1266/12) w kierunku ul. Leśnej.

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 II. Cena, wadium.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 8.149.623,30 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 30/100) tj. netto 6.625.710,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 1.523.913,30 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych 30/100).
  2. Wadium wynosi 814.962,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem do dnia 04.11.2021r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby            K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem                "I Przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą- działka 1325/17".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a)   imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b)   dowód wniesienia wadium;

c)   datę sporządzenia oferty;

d)   wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e)   krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f)    wskazanie oferowanej ceny netto;

g)   oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h)   oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i)    podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j)    odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k)   zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

 Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. wpłacenie wadium w kwocie 814.962,00 zł  (słownie: osiemset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001), w terminie do dnia 03.11.2021r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą działka 1325/17". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1.Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2.Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 18.10.2021r. do 03.11.2021r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Krzysztof Babij-  telefon 95-7219803

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 1325/17 (uchwała nr 18/2011 z 06.06.2011r.). Działka 1325/17 powstała w wyniku podziału działki 1325/7.

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Kostrzyn nad Odrą zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki