Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Kostrzyn nad Odrą - 14.07.2021r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4/42 o powierzchni 0,2852 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Forty m. Kostrzyn nad Odrą.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 4/42 o powierzchni 0,2852 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 3 Forty m. Kostrzyn nad Odrą, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1S/00020767/5.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwała nr XLIV/360/98 z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą, działka oznaczona nr ewidencyjnym 4/42 przeznaczona jest pod teren przemysłu, składów, budownictwa, usług rzemieślniczych, obsługi komunikacji samochodowej, usług innych, np. inkubatory przedsiębiorczości, parki i centra technologiczne, targi krajowe i międzynarodowe, symbol planu: 2 PSB, UR, UI, KS.

Działka oznaczone nr ewid. 4/42 nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, ani decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach, wydawaną przez Starostę Gorzowskiego na podstawie inwentaryzacji stanów lasów. Nieruchomość objęta jest pośrednią strefą ochronną ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą.

Działka nr 4/42 posiada dostęp do drogi publicznej- ul. Prosta przez działkę nr 4/13. Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 4/42 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu poprzez działkę numer 4/13 objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach nr GW1S/00019936/1, będące własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Działka nr 4/42 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym:- służebność drogowa polegająca na prawie przejazdu, przewozu i przechodu przez działkę nr 4/42 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 4/41.

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 II. Cena, wadium.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 203.461,68 zł (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 68/100) tj. netto 165.416,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 38.045,68 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych 68/100).
  2. Wadium wynosi 20.346,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 14.07.2021r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem  "I Przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą- działka 4/42".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d)   wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

 Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

  1. wpłacenie wadium w kwocie 20.346,00  (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001), w terminie do dnia 13.07.2021r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą działka 4/42". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1.Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2.Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 28.06.2021r. do 13.07.2021r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Maciej Borowski - telefon 95-7219830

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 4/42 (uchwała nr 16/2021 z 23.06.2021r.).

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Kostrzyn nad Odrą zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki