Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Gorzów Wlkp. - 12.07.2021r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości stanowiących własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 237/18 o pow. 5,5040 ha i 237/23 o pow. 0,1275 ha (łącznie 5,6315 ha), położonych w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp.

I. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

1. 237/18 o pow. 5,5040 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik miasta Gorzów Wlkp., na terenie Podstrefy Gorzów Kompleks nr 5 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00122676/4;

2. 237/23 o pow. 0,1275 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik miasta Gorzów Wlkp., na terenie Podstrefy Gorzów Kompleks nr 5 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00103936/6;

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/379/2012 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 29.08.2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz. 1844 z dnia 18.10.2012r., działki o nr ewid. 237/18 i 237/23 wchodzą w obszar planu o symbolu 1P/U- tereny zabudowy: przemysłowej, usługowej, składów. 

Działki oznaczone nr ewidencyjnym 237/18 i 237/23 nie znajdują się na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze zdegradowanym (Uchwała Rady Miasta Gorzów Wlkp. nr XXVII/367/2016 z dnia 29.06.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gorzowa Wlkp., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 13.07.2016r.- poz. 1572). 

Działki oznaczone nr ewid.  237/18 i 237/23 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu i nie wydano w stosunku do niej decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla Miasta Gorzów Wlkp. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.). oraz dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2018.91-t.j.)

Działki oznaczone nr ewidencyjnym 237/18 i 237/23 posiadają dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości ozn. nr ewid. 237/15 (powstały działki nr 237/17 i 237/18) położonej w obrębie 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp. (decyzja Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp.  z dnia 13.10.2020r., znak: WKG-V.6831.70.2.2020.MW), działka ozn. nr ewid. 237/18 ma bezpośredni dostęp do działki przeznaczonej pod drogę gminną klasy lokalnej, oznaczoną w planie miejscowym symbolem 1KDL - nie ma konieczności ustanowienia służebności dojazdu do drogi publicznej.

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości ozn. nr ewid. 237/16 ( powstały działki 237/22 i 237/23) położonej w obrębie 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp. (decyzja Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp.  z dnia 13.10.2020r., znak: WKG-V.6831.70.1.2020.MW), działka ozn. nr ewid. 237/23 ma bezpośredni dostęp do działki przeznaczonej pod drogę gminną klasy lokalnej, oznaczoną w planie miejscowym symbolem 1KDL - nie ma konieczności ustanowienia służebności dojazdu do drogi publicznej.

II. Cena, wadium.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 5.679.930,90 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 90/100) tj. netto 4.617.830,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemnaście złotych osiemset trzydzieści złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 1.062.100,90 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 90/100).
  2. Wadium wynosi 567.993,00 .

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 12.07.2021r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony 12.07.2021 – Gorzów Wlkp.”.

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

 Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

  1. wpłacenie wadium w kwocie 567.993,00 zł  (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001) w terminie do dnia 09.07.2021r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Gorzów”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 25.06.2021r. do 09.07.2021r., w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801, mail: kaszuba@kssse.pl

- Andrzej Kail- telefon 95-7219818, mail: kail@kssse.pl

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 06/2017 z 23.05.2017 roku na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 237/18 (działka 237/18 powstała w wyniku podziału działki 237/15) położonej  w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp.

W stosunku do działki nr 237/23 położonej w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp., K-S SSE S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 15/2021 z dnia 23.06.2021r.

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Prezydent Miasta Gorzów Wlkp. zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Miastu Gorzów Wlkp.  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2018.91-t.j) albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki