Sprostowanie zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Sulechów-12.03.2021r.SPROSTOWANIE

 ogłoszonego dnia 25.02.2021r. zaproszenia

do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 108/8, 118/15, 119/2, 118/25, 119/15, 118/10, 108/4, 118/9, 119/19, 108/3, 118/21, o łącznej powierzchni 15,3284 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów. 

W związku   z  oczywistą omyłką pisarską,  polegająca na błędnym wpisaniu numeru ewidencyjnego działek,  dokonuje się sprostowania poprzez zastąpienie w treści ogłoszenia numeru „119/2” na numer„119/12” oraz  w pkt I ppkt 3 numeru„119/5” na numer „119/15”. 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 108/8, 118/15, 119/12, 118/25, 119/15, 118/10, 108/4, 118/9, 119/19, 108/3, 118/21, o łącznej powierzchni 15,3284 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:

1. 108/8 (pow. 0,1267 ha), 118/15 (pow. 1,6012 ha), 119/12 (pow. 2,9486 ha), położona w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów, na terenie Podstrefy Sulechów Kompleks nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00033721/6;

2. 118/25 (pow. 4,8610 ha), położona w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów, na terenie Podstrefy Sulechów Kompleks nr 4 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00033721/6;

3. 119/15 (pow. 4,5835 ha), 118/10 (pow. 0,1693 ha), 108/4 (pow.0,0659 ha), położona w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów, na terenie Podstrefy Sulechów Kompleks nr 3 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00035659/4;

4. 118/9 (pow.0,0705 ha), 119/19 (pow. 0,4069 ha), 108/3 (pow. 0,0097 ha), 118/21 (0,4851 ha),  położona w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów, poza granicami obszaru Podstrefy Sulechów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00033721/6;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat w gminie Sulechów, uchwalonym przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą nr 0007.468.2017 z dnia 19.12.2017r. działki oznaczone nr ewid. 108/8, 118/15, 119/12, 118/25, 119/15, 118/10, 108/4, 118/9, 119/19, 108/3, 118/21, położone w obrębie Nowy Świat są to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 7P/U.

Rada Miejska w Sulechowie nie wyznaczyła obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, ani obszarów Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji.

Na działkach oznaczonych nr ewid. 108/8, 118/15, 119/12, 118/25, 119/15, 118/10, 108/4, 118/9, 119/19, 108/3, 118/21, położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów nie występują grunty leśne, w związku z czym działki te nie zostały objęte opracowaniem Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz wynikających z tego decyzji.

Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej.

II. Cena, wadium.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 11.689.437,84 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 84/100) tj. netto 9.503.608,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzy tysiące sześćset osiem złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 2.185.829,84 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 84/100).

2. Wadium wynosi 1.168.944,00 .

 Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 12.03.2021r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem                   "I Przetarg pisemny nieograniczony 12.03.2021 - Sulechów”.

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

 Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. wpłacenie wadium w kwocie 1.168.944,00 zł  (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001) w terminie do dnia 11.03.2021r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Sulechów.”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 25.02.2021r. do 11.03.2021r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801, mail: kaszuba@kssse.pl

- Andrzej Kail - telefon 95-7219818, mail: kail@kssse.pl

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 25/2017 27.11.2017 roku na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 119/12, 118/15, 108/8, 118/25 (działka 118/25 powstała z podziału działki 118/17) położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów.

W stosunku do działek 119/15, 118/10, 108/4, 118/9, 119/19, 108/3, 118/21 położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Nowy Świat gminy Sulechów, K-S SSE S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -uchwała nr 01/2021 z dnia 18.02.2021r.

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Sulechowa zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Sulechów na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.