Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Kostrzyn nad Odrą - 08.07.2020Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., o powierzchni 0,6417 ha, oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 4/17, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Forty 6 m. Kostrzyn nad Odrą.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,6417 ha, oznaczona nr ewidencyjnym działki 4/17, położona w obrębie ewidencyjnym 3 Forty m. Kostrzyn nad Odrą, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1S/00005023/7.

Działka oznaczona nr ewidencyjnymi 4/17, położona na terenie Podstrefy Kostrzyn Kompleks nr 3 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwała nr XLIV/360/98 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą, przeznaczona jest pod teren przemysłu, składów, budownictwa, usług rzemieślniczych, obsługi komunikacji samochodowej, usług innych, np. inkubatory przedsiębiorczości, parki i centra technologiczne, targi krajowe i międzynarodowe, symbol planu: 2 PSB, UR, UI, KS.

Działka oznaczone nr ewid. 4/17 nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu zatwierdzonym przez Starostę Gorzowskiego, nie jest objęta decyzją, o której mowa w art.19 ust 3 ustawy o lasach.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi – ul. Prosta przez działki ozn. nr ewid. 4/16 i 4/13 stanowiące własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 4/17 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu poprzez działkę numer 4/16 objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach nr GW1S/00020262/5 i działkę nr 4/13 objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach nr GW1S/00019936/1, będące własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wzdłuż jednego boku działki przebiega sieć energetyczna kablowa, w narożniku niewielkie dwa odcinki sieci wodociągowej.

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość ma możliwość przyłączenia do infrastruktury technicznej będącej własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

II. Cena, wadium.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 434.110,05 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące sto dziesięć złotych 05/100) tj. netto 352.935,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 81.175,05 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 05/100).

2. Wadium wynosi 43.410,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty nabycia nieruchomości objętej przetargiem do dnia 08.07.2020r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą działka nr 4/17”.

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;
e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;
f) wskazanie oferowanej ceny netto;
g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;
h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;
i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;
k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. wpłacenie wadium w kwocie 43.410,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta dziesięć złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 07.07.2020r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą działka nr 4/17". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu, które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,
2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 23.06.2020r. do 07.07.2020r., w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego: '

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801
- Andrzej Kail- telefon 95-7219818

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 18/2011 z dnia 06.06.2011r. na zbycie nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym w którym Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki