Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Nowa Sól - 10.06.2020Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:
 
wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., o powierzchni 4,8257 ha, oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 131, położonej w obrębie ewidencyjnym 6 m. Nowa Sól.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 4,8257 ha, oznaczona nr ewidencyjnym działki 131, położona w obrębie ewidencyjnym 6 m. Nowa Sól, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00058485/9.
 
Działka oznaczona nr ewidencyjnymi 131, położona na terenie Podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, znajduje się na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego obszar podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Miejskiej Strefy Przemysłowej, uchwalonego uchwałą nr LIV/368/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 01.09.2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 93, poz. 1731 z dnia 08.11.2006r. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P,U oraz fragmentem 1KLW.
 
Teren oznaczony symbolem P, U - teren zabudowy produkcyjno-usługowej, obejmuje projektowaną zabudowę funkcji przemysłowej związanej z lokalizacją obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o powierzchni zabudowy kubaturowej do 90 % powierzchni jednostki terenu planu; jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na terenie dopuszcza się lokalizację: usług, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb.
 
Teren oznaczony symbolem 1KLW - tereny komunikacji wewnętrznej (droga lokalna wewnętrzna). Dopuszcza się włączenie drogi i realizacją zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami, jak dla jednostki oznaczonej symbolem P, U.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi- ul. Przemysłowa, przez działki ozn. nr ewid. 59/3, 57/4, 52/9, 64/10 dla których Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą ZG1N/00058486/6, stanowiące własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 131 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu poprzez działki numer 59/3, 57/4, 52/9, 64/10.
 
Nieruchomość nie znajduje się w obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.). W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Gminie Nowa Sól - Miasto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.). Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Nieruchomość ma możliwość przyłączenia do infrastruktury technicznej będącej własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 
II. Cena, wadium.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 4.154.927,70 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 70/100) tj. netto 3.377.990,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 776.937,70 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy 70/100 złotych).
  2. Wadium wynosi 415.493,00 zł.
Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 
Wadium złożone przez:
- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 
Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).
Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.
 
III. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 
1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty nabycia nieruchomości objętej przetargiem do dnia 10.06.2020r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony- Nowa Sól działka nr 131”.
 
Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;
e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;
f) wskazanie oferowanej ceny netto;
g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;
h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;
i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;
k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.
 
Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 
2. wpłacenie wadium w kwocie 415.493,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 09.06.2020r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Nowa Sól działka nr 131". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.
 
Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.
 
Ponadto:
 
1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu, które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950
 
2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.
 
IV. Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.
 
V. Kryteria oceny ofert:
1) cena,
2) sposób zagospodarowania nieruchomości.
 
VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 
VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 26.05.2020r. do 09.06.2020r., w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.
 
Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:
- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801
- Krzysztof Babij - telefon 95-7219803
 
VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 18/2011 z dnia 06.06.2011r. na zbycie nieruchomości (działka 131 powstała ze scalenia działek nr 52/10, 57/6, 58).
 
Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.
 
IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym w którym Prezydent Miasta Nowa Sól zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Nowa Sól- Miasto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.
 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki