Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Nowa Sól - 15.05.2020Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., o łącznej powierzchni 7,5572 ha, składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37, 39, 133, 134, położonej w obrębie ewidencyjnym 6 m. Nowa Sól.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 7,5572 ha, składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 23 (0,3520 ha), 24 (0,0457 ha), 25 (0,1815 ha), 26 (0,2280 ha), 30 (0,0233 ha), 31 (0,1962 ha), 32 (1,2558 ha), 33 (0,1027 ha), 35/1 (1,8500 ha), 36 (1,8707 ha), 37 (0,6358 ha), 39 (0,0975 ha), 133 (0,4332 ha), 134 (0,2848 ha), położona w obrębie ewidencyjnym 6 m. Nowa Sól, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00069335/3.

Działki oznaczone nr 133 i 134 powstały w wyniku podziału działki 28 (powstały działki nr 28/1, 28/2, 28/3) i następnie scalenia działek 28/2 i 27 (powstała działka 133) i scalenia działek 28/3 i 29 (powstała działka 134). W księdze wieczystej nr ZG1N/00069335/3 w dziale I-O wpisana jest wzmianka dot. podziału i scalenia działek.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37, 39, 133, 134, położone na terenie Podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdują się na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego obszar podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Miejskiej Strefy Przemysłowej, uchwalonego uchwałą nr LIV/368/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 01.09.2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 93, poz. 1731 z dnia 08.11.2006r. Działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem - P, U, ZI oraz 2KLW.

Teren oznaczony symbolem P, U - teren zabudowy produkcyjno-usługowej, obejmuje projektowaną zabudowę funkcji przemysłowej związanej z lokalizacją obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o powierzchni zabudowy kubaturowej do 90 % powierzchni jednostki terenu planu, ewentualna uciążliwość funkcji produkcyjnej musi ograniczać się do granic jednostki terenu planu, jako uzupełnienie funkcji podstawowej. Na terenie dopuszcza się lokalizację: usług, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb.

Teren oznaczony symbolem ZI - tereny zieleni izolacyjnej, obejmują tereny zieleni niskiej z dopuszczeniem realizacji urządzeń i bocznic kolejowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i dróg publicznych lub dojazdowych, dopuszcza się włączenie terenu jednostki do sąsiadujących terenów inwestycyjnych.

Teren oznaczony symbolem 2KLW - tereny komunikacji drogowej. Dopuszcza się zmianę funkcji terenu oznaczonego symbolem 2KLW i realizację zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami jak  dla jednostki oznaczonej symbolem ZI.

Na działkach 24, 25, 26, 32, 35/1 oraz 36, na rysunku planu uwidoczniony jest przebieg gazociągu.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37, 39, 133, 134 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu poprzez działki numer 28/1 (KW nr ZG1N/00069335/3), 127/3 (KW nr ZG1N/00053878/6), 11/5 (KW nr ZG1N/00058488/0, 120 (KW nr ZG1N/00053878/6), 8/4 (KW nr ZG1N/00053878/6), 9/24 (KW nr ZG1N/00053878/6), 9/6 (KW nr ZG1N/00053878/6), 9/14 (KW nr ZG1N/00053878/6), 9/32 (KW nr ZG1N/00053878/6), 9/18 (KW nr ZG1N/00051488/1), będące własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Działki oznaczone numerami 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37, 39, 133, 134,  nie znajdują się w obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Działki oznaczone nr ewid. 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37, 39, 133, 134 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.).

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Gminie Nowa Sól - Miasto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.).

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 04/2017 z dnia 31 marca 2017 roku na nabycie nieruchomości o powierzchni łącznej 7,6502 ha oznaczonej nr ewid. działek: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37 i 39 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Nowa Sól Kompleks nr 1 oraz zbycie w/w nieruchomości.

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość ma możliwość przyłączenia do infrastruktury technicznej będącej własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

II. Cena, wadium.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 7.250.377,68 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 68/100) tj. netto 5.894.616,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset szesnaście złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 1.355.761,68 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 68/100 złotych).
  2. Wadium wynosi 725.038,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 15.05.2020r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby                K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem                "I Przetarg pisemny nieograniczony- Nowa Sól działki  nr 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37, 39, 133, 134”.

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

 Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Wpłacenie wadium w kwocie 725.038,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści osiem tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 14.05.2020r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Nowa Sól działki nr 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37, 39, 133, 134, ". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,
2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 29.04.2020r. do 14.05.2020r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801

- Krzysztof Babij - telefon 95-7219803

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 04/2017 z dnia 31 marca 2017 roku na nabycie nieruchomości o powierzchni łącznej 7,6502 ha oznaczonej nr ewid. działek: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37 i 39 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Nowa Sól Kompleks nr 1 oraz zbycie w/w nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym w którym Prezydent Miasta Nowa Sól zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Nowa Sól- Miasto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki