Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Gorzów Wlkp. - 31.01.2020 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 369/3 o powierzchni 0,5944 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 369/3 o powierzchni 0,5944 ha, zabudowana częściowo drogą i chodnikiem wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągiem położonymi w obrębie działki nr 369/3. Działka nr 369/3 położona jest w obrębie ewidencyjnym 7 Chróścik m. Gorzów Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00076055/7.

Zgodnie z Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLVIII/519/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego między ulicą Szczecińską a Chróścikiem, uchwalonego dnia 23.03.2005r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 17 poz. 322 dnia 15.04.2005r., działka nr ewid. 369/3 wchodzi w obszar planu o symbolu 5P, UC- teren działalności produkcyjnej, składów i magazynów, hurtowi, usług komercyjnych, usług komunikacyjnych, zakładów drobnej wytwórczości.

Działka oznaczone nr ewid. 369/3 nie znajduje się w obszarze rewitalizacji oraz na obszarze zdegradowanym, nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie wydano w stosunku do niej decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Działka nr 369/3 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Mosiężna.

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 II. Cena, wadium.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 369.000,00 zł (słownie: trzysta  sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) tj. netto 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

2. Wadium wynosi 36.900,00 zł.

W związku z art. 43 ust.1 pkt 10, na podstawie art. 43 ust.10 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz.U. 2018.2174), po zakończeniu przetargu i wyłonieniu nabywcy, nabywca i zbywca będą zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia o wyborze opodatkowania.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 31.01.2020r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony- Gorzów Wlkp.- działka 369/3".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a)  imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b)  dowód wniesienia wadium;

c)  datę sporządzenia oferty;

d)  wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e)  krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f)  wskazanie oferowanej ceny netto;

g)  oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h)  oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”;

i)  podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j)  odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k)  zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. wpłacenie wadium w kwocie 36.900,00  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 30.01.2020r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Gorzów Wlkp. działka 369/3". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2.Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 16.01.2020r. do 30.01.2020r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 369/3 (uchwała nr 18/2011 z 06.06.2011r.).

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia przetargu.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki