Zaproszenie do II przetargu pisemnego nieograniczonego - Sulechów - 17.10.2019 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do II przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonych numerami ewidencyjnym działek 121/43 o powierzchni 16,4609 ha i 121/45 o powierzchni 7,4418 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0017 Nowy Świat, gmina Sulechów-obszar wiejski, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Sulechów Kompleks nr 5.

I. Przedmiotem sprzedaży są:

1. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 16,4609 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 121/43, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0017 Nowy Świat, gmina Sulechów-obszar wiejski, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Sulechów Kompleks nr 5, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG2S/00033736/4;

2. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 7,4418 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 121/45, położona  w obrębie ewidencyjnym nr 0017 Nowy Świat, gmina Sulechów-obszar wiejski, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Sulechów Kompleks nr 5, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG2S/00033735/7;

Zgodnie z Uchwałą nr 0007.468.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19.12.2017r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat w gminie Sulechów:

-  działka o nr ewid. 121/43 to w przeważającej części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, wytwarzania energii z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW, zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 5P/U, w części natomiast jest to teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony symbolem 2KDD,

- działka o nr ewid. 121/45 to teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, wytwarzania energii z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW, zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 5P/U.

Działki oznaczone nr ewid. 121/43 i 121/45 nie są objęte opracowaniem uproszczonego planu urządzenia lasu, inwentaryzacji lasu oraz wynikających z tego decyzji. 

Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.

Przez teren nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 121/43 wzdłuż jej wschodniej granicy przebiega sieć energetyczna 110 kW (bezpośrednio na działce znajdują się dwa słupy kratowe).

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla Gminy Sulechów na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.). oraz dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U.2019.817 ze zm.)

Opisane nieruchomości stanowią własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości lub któregokolwiek z każdoczesnych właścicieli nieruchomości lub inne podmioty użytkujące czy korzystające z nieruchomości na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, nie będą ubiegały się o wydanie decyzji o wsparciu, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) Sprzedający nie będzie obciążał ich opłatami za administrowanie terenami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, i nie będą miały zastosowania postanowienia § 9 Regulaminu Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (jak również odpowiednie postanowienia, które w przyszłości je zastąpią). Powyższe nie będzie miało zastosowania w stosunku do przedsiębiorców, którzy uzyskają decyzje o wsparciu i którzy zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych zobowiązani są do zawarcia z Zarządzającym obszarem umowy na świadczenie usług, o których mowa w art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

II. Cena, wadium.

  1. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 17.835.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) tj. netto 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 3.335.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), w tym:

- 9.700.000,00 zł netto (11.931.000,00 zł brutto)- działka oznaczona nr ewid. 121/43,

- 4.800.000,00 zł netto (5.904.000,00 zł brutto)- działka oznaczona nr ewid. 121/45.

  1. Wadium wynosi 1.783.500,00 zł.

Wadium przepada na rzecz K-S SSE S.A. , jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
- oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez:

- oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
- nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej dwa dni robocze przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek bankowy K-S SSE S.A.).

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium, jako że jest uważany za uchylającego się od zawarcia umowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie w siedzibie K-S SSE S.A. (ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 17.10.2019r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby K-S SSE S.A.); Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "II Przetarg pisemny nieograniczony- Podstrefa Sulechów- działki 121/43 i 121/45".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h)  oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i "Zasadami i trybem zbywania składników aktywów trwałych w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S. A.”;

i)podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

 Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

  1. wpłacenie wadium w kwocie 1.783.500,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 15.10.2019r.. W tytule przelewu należy podać "wadium na II przetarg pisemny nieograniczony- Podstrefa Sulechów- działki 121/43 i 121/45". Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości na rachunek wskazany w ogłoszeniu.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.”, przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950

2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) sposób zagospodarowania nieruchomości.

VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu K-S SSE S.A. i jej organu nadzorczego, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; osoby, które pozostają z osobami, o których mowa powyżej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VII. Nieruchomość można oglądać w terminie od 20.09.2019r. do 15.10.2019r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Andrzej Kail - telefon 95-7219824

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801

VIII. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 121/43 i 121/45 (uchwała nr 01/2018 z dnia 12.01.2018r.). Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

IX. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Sulechowa zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Sulechów na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.           

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na  każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Zasady i tryb zbywania aktywów trwałych Spółki