Zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego - Słubice działka 74/162 - 20.03.2019 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Słubice (powiat słubicki, województwo lubuskie), oznaczonej nr ewidencyjnym działki 74/162 o powierzchni 0,4636 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00031458/6.

I. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 74/162 o powierzchni 0,4636 ha położona jest w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Słubice (powiat słubicki, województwo lubuskie), dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00031458/6.

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26.11.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 20, poz. 349 z dnia 26.03.2010r., działka o nr ewid. 74/162 znajduje się w obszarze określonym jako 2P-tereny o funkcji przemysłowej oraz 4KDW- tereny dróg wewnętrznych.

Działka nr 74/162 nie jest położona na terenie objętym statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 74/162 zgodnie z ustaleniami Uchwały nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30.03.2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, nie jest położona w obszarze rewitalizacji.

Działka oznaczona nr ewid. 74/162 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, jak również decyzją Starosty Słubickiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własność Skarbu Państwa, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach.

Przez działkę nr 74/162 przebiegają sieci energetyczne (eN i eW) oraz sieci wodociągowe o średnicy: 50, 80, 100, 300.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 74/162 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu poprzez stanowiące drogę działki numer 74/36 i 74/37, objęte księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach KW nr GW1S/00019768/2 i działkę nr 74/163 objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach KW nr GW1S/00025876/7, będące własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Gminie Słubice na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.).

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość ma możliwość przyłączenia do infrastruktury technicznej będącej własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 285.114,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście złotych) tj. netto 231.800,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 53.314,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście złotych).

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem do dnia 20.03.2019r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu; Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "Przetarg pisemny nieograniczony- Słubice działka nr 74/162".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a)  imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b)  dowód wniesienia wadium;

c)   datę sporządzenia oferty;

d)  wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e)  krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f)   wskazanie oferowanej ceny netto;

g)  oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h)  oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.";

i)    podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j)   odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k)  zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach

2. wpłacenie wadium w kwocie 28.500,00  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 18.03.2019r. W tytule przelewu należy podać "wadium na przetarg pisemny nieograniczony- Słubice działka nr 74/162".

Ponadto:

  1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.", przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950.
  2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.
  3. Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Nieruchomość można oglądać w terminie od 01.03.2019r. do 18.03.2019r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Roman Dziduch - telefon 95-7219824

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801

VI. Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

VII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Słubic zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Słubice na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Mapa z infrastrukturą